Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu pomieszczenia technicznego w budynku nr 1 Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk na potrzeby infrastruktury teletechnicznej.
W ramach zadania AODC wykona kompletną dokumentację projektową oraz dostarczy i zainstaluje niezbędne urządzenia w tym min. szafy Rack wraz z chłodzeniem za pomocą wymienników InRow z separacją strefy, zasilanie, gaszenie, systemy nisko prądowe oraz aktywne urządzenia sieciowe. Całość zadania wykonana zostanie do grudnia 2020 roku.

Wartość kontraktu, to prawie 4,4 mln PLN brutto